ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ รอดคำ

รหัสนิสิต ๖๔๐๑๑๐๒๐๑๔
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๐๖๙๒๙๔๖๓
ID LINE : powerbank99
E-mail : boonya110120@gmail.com
คติ : ความรู้สร้างโอกาส ประสบการณ์สร้างความสำเร็จ

Close