พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย (ติวาปี)

รหัสนิสิต: 6401102043
ตำแหน่ง: ผอ.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Phone : 090-557-1562
suphachai051217@gmail.comId line
line : suphachai2517
Facebook : จารุตม์ พุทธินันท์

Close