พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร (สิมพา)

พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
รหัสนิสิต : 6401102003
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล, หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน, ครูพระสอนศีลธรรม มมร.
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์ : 09-2526-1514
Line ID : Pong2729
Facebook : ฐานังกรณ์ ภิกขุ

Close