นายธีรวีร์ แพบัว

รหัสนิสิต : 6401102045
ตำแหน่ง : ครู และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 064-9344987
Line ID : Johnney2016
Facebook : John Theerawee

Close