นางสาวปาลิดา นามเสนาะ (ฝน)

รหัสนิสิต : 6401102029
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 265 หมู่ 6 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ : 0822389875
E-mail : palida.namsanor@gmail.com
LineID : chutchamin
Facebook : Palida Namsanor

Close