นางสาวชลิดา ทรัพยะประภา (ดา)

รหัสนิสิต : 6401102028
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
ที่ทำงาน : กระทรวงการคลัง ถ. พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 094-9915885
e-mail : chalidasap@gmail.com

Close