นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร (เก๋)

รหัสนิสิต: 6401102024
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ 0958599514
อีเมล์: Guncha 2915@gmail.com
Facebook: Khunchaporn Panphet

Close