นางพักตร์วิไล ชำปฏิ (จูน)

รหัสนิสิต : 6401102030
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
ที่อยู่/ที่ทำงาน : โรงเรียนคลองขวาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 096-9964542
E-mail : junez3618@gmail.com
Facebook : Pakwilai Champati

Close