อาจารย์

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา และการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์

 • boonpoo999@hotmail.com
 • ๐๘๑-๘๓๘-๒๔๑๖
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th/
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • 0860465122
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • kasem@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th/
พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร.

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th/
พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th/
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
รศ.ดร.สิน งามประโคน

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ดร.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
 • https://eda.mcu.ac.th
ดร.ลำพอง กลมกูล

สาขาที่เชี่ยวชาญ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ วิจัยการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
ดร.ทองดี ศรีตระการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
 • edamcu@mcu.ac.th
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข์
 • edamcu@mcu.ac.th
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.
 • edamcu@mcu.ac.th
 • 062-379-9099
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
พระสุรชัย สุรชโย, ดร.
 • 089-056-1581
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
ดร.เผด็จ จงสกุลศิริ

สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา

 • edamcu@mcu.ac.th
 • 0860465122
 • ภาควิชาบริหารการศึกษา เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
Close