ติดต่อเรา

ภาควิชาบริหารการศึกษา
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน (กม.๕๕) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๑
โทรสาร : ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖
เว็บไซต์ : eda.mcu.ac.th

Close