บุคลากร

ชื่อ ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ โทรศัพท์
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผอ.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ ผอ.หลักสูตร ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา
081-838-2416

 

ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
086-046-5122
ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท์ ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ม.
089-819-5991
พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ดร.ผศ. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ม. 081-003-6175
พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ม. 061-535-1415
พระมหาสมบัติ  ธนปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ด. 062-379-9099
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ด. 081-297-2613
ผศ.ดร.ระวิง  เรืองสังข์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ด. 085-404-7009
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 084-104-4273
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 095-964-9430
รศ.ดร.สิน  งามประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 081-860-6922
พระครูสาทรปริยัติคุณ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม. 081-241-3949
พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 081-994-3875
พระครูสถิตย์บุญวัฒน์, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม. 089-915-2077
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 081-848-81116
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 065-565-3506
ผศ.ดร.บุญเชิด  ชำนิศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.ม, ค.ด. 089-928-8093
พระสุรชัย  สุรชโย, ดร. เลขานุการหลักสูตร ค.ม. 089-056-1581
ดร.ยุทธวีร์  แก้วทองใหญ่ อาจารย์หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 087-040-8040
ดร.ทองดี  ศรีตระการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา
ดร.ประวิทย์  ชัยสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 090-345-2279
ดร.สุทิศ  สวัสดี จนท. บริหารงานทั่วไป 089-068-4937
ดร.อรุณรัตน์  วิไลรัตนกุล จนท.บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณี  อาลากุล จนท. สนง.บัณฑิตศึกษา
นางสาววิลาวัลย์  บุญเพ็ง จนท. สนง.บัณฑิตศึกษา
ดร.สาววารี  โศกเตี้ย จนท. การเงิน-บัญชี

https://sites.google.com/mcu.ac.th/eda-mcu-ac-th?usp=sharing

Close