โครงสร้างการบริหาร

          การบริหาร เป็นงานพื้นฐานของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และช่วยส่งเสริมงานภาระงานด้านอื่นให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากจะประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานแผน งบประมาณ โครงการ งานบุคลากร งานการเงิน บัญชี งานทะเบียนนิสิต งานประชุม พิธีการ งานประชาสัมพันธ์ และงานประกันคุณภาพ เป็นต้น

การจัดการศึกษา เป็นงานหลักที่สำคัญของสถาบันหรือหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีภารงานประกอบไปด้วย งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดหาห้องเรียน การศึกษาดูงาน การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีการศึกษา กิจกรรมเสริมเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ วิชาเสริมการเรียนรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ บาลี  และการปฏิบัติกรรมฐาน เป็นต้น

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป็นงานการศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง และนำเสนอผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ได้ทำการศึกษามา และต้องให้มีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และก่อนจะเริ่มดำเนินการก็ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักสูตรกำหนดก่อน ได้แก่ การสอบ Q.E. (ป.เอก) การเข้าคลินิกวิทยานิพนธ์ การกำหนดหัวข้อโครงร่าง การสอบ ๓ บท การดำเนินการวิจัย การสนทนากลุ่ม (ป.เอก) การสอบดุษฎีพิจารณ์ (ป.เอก) การสอบป้องกัน จนถึงการเสนอบทความวิจัยต่อเวทีสาธารณะ

การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นงานที่สถาบันหรือหลักสูตรต้องดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม โดยการกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ งบประมาณ (Plan)  การจัดกิจกรรมตามแผน (Do) การสรุปและรายงานผล  (Check) การประเมินผลและเตรียมโครงการใหม่ (Act) ตามรอบปีงบประมาณ หรือเป็นโครงการระยะยาว ตามความเหมาะสม

Close