ประวัติ

คณะครุศาสตร์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา นับเป็นคณะที่ ๒ ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ ในระยะแรกจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ ได้ปรับปรุงโดยแบ่งเป็น ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา และภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์แบ่งส่วนงานตามประกาศ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สํานักงานคณบดี ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และกลุ่มงานหรือโครงการพิเศษหลายโครงการ

 วัตถุประสงค์ของคณะครุศาสตร์

๑.  เพื่อจัดการศึกษาแก่พระสงฆ์และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ในศาสตร์ความเป็นครู การจัดการศึกษา เทคนิคการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจ และปัญญา รู้จักเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

๓.  เพื่อประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัย และบริการ

๔.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาและพุทธธรรมสู่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษาเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย

 การจัดการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาปริญญาตรี ๕ สาขา วิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การสอนพระพุทธศาสนา  สังคมศึกษา    การสอนภาษาไทย และการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ๓ คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การสอนสังคมศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์

พ.ศ.๒๕๔๘  ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดศึกษาครั้งสำคัญ เพราะมีการปรับหลักสูตรปริญญาตรีให้เป็นหลักสูตร ๕ ปี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ภาควิชาบริหารการศึกษา ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา คือ การบริหารการศึกษา เป็นรุ่นที่ ๑ จัดการเรียนการสอน ณ วัดศรีสุดาราม

พ.ศ.๒๕๕๒  คณะครุศาสตร์ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๕๔  ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามลำดับ พร้อมได้พัฒนาสำนักงานบัณฑิตศึกษาขึ้นที่ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม เพื่อรองรับการพัฒนาซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก

พ.ศ.๒๕๕๔  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับนิสิตรุ่นที่ ๑ และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๕๘  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๙  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “พุทธบริหารการศึกษา” ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” และ “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นด้วย

พ.ศ.๒๕๖๒  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับทราบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสองหลักสูตร และคุรุสภารับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ซึ่งทำให้หลักสูตรสามารถกล่าวได้ว่า  “มีมาตรฐานคุรุสภา บูรณาการวิถีพุทธ” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

การติดต่อ

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์  ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๐, ๐-๓๕๓๕-๔๗๑๑  โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖

 

Close