ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม

ปณิธาน :
จะพัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำ
ด้านจิตใจและปัญญา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์ :
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
สร้างคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :
จัดการศึกษา  วิจัยและสร้างนวัตกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Close