ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๔๗/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
———————————————————–
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาฉัตรชัย ฉายา ธมฺมวรเมธี
นามสกุล ทันบาล อายุ ๓๐ พรรษา ๘ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๔๒๐๐๑สังกัด กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Show More

Related Articles

Close