ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
————————————————-
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- จึงแต่งตั้งให้ ดร.วีระพงษ์ นามสกุล แพงคำฮัก อายุ ๔๖ ปีวุฒิการศึกษา ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), น.บ. (นิติศาสตร์), ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),M.A. (Linguistics), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๑๐๐๑ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Show More

Related Articles

Close