ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๔๖ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
———————————————————-
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสมบัติ ฉายา ธนปญโญ นามสกุล ฉลองนิติติ์กุล,ผศ.ดร. อายุ ๕๕ พรรษา ๓๓ วุฒิการศึกษา พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.ม.(การบริหารการศึกษา), น.ม. (นิติศาสตร์), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ ๐๓๓๑๐๑๐ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่งณวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Show More

Related Articles

Close