ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๔๕ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
———————————————————–
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นามสกุลแสงนนท์ อายุ ๕๒ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (รัฐศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๓๓ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่งณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Show More

Related Articles

Close