ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๔๓ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
———————————————————–
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ นามสกุล ชัยสุข, อายุ ๕๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๘ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหารทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Show More

Related Articles

Close