ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รุ่นที่ 13

Show More

Related Articles

Close