ข่าวสาร

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๘)

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๘)

         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล
๑. พระอุดมสิทธินายก คุณงฺกโร มาลัย
๒. พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ นนฺทิโย สร้อยระย้า
๓. พระครูวิโรจน์กาญจนเขต ทีปงฺกโร นันทกฤต
๔. พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต นกทอง
๕. พระปลัดกฤตนัน อนุตฺตโร
๖. พระมหาธีรวัฒน์ สาครปุตโต ขอพูลเฉลา
๗. พระมหาภูริณัฐ ภูริณฏฺโฐ อัมสิงห์
๘. พระมหาวิเชษฐ์ อธิเชฏฺโฐ สุโข
๙. พระมหานิกร สหสฺสชโย ใจกล้า
๑๐. พระณัฏฐกัณฑ์ เทวธมฺโม ศิริเลิศ
๑๑. พระชัยณรงค์ ชยาภินนฺโท หนูเอี่ยม
๑๒. พระพรชัย พชรวาที กาบมาลี
๑๓. พระยศพันธ์ ฐิตาโภ อาจสิงห์
๑๔. พระวรพล วิชโย ทองอยู่
๑๕. พระพงษ์ศิริ ปิยฺปุตโต สกุลซ่ง
๑๖. พระวุฒิภัทร จิรวฑฺโน สรรพยาศรี
๑๗. พระอดิศักดิ์ กิตฺติญาโณ ทองคลอด
๑๘. พระกฤษดา วุฑฺฒิยสญาโณ เสนารักษ์
๑๙. พระจันสุดา รุ่งเรือง
๒๐. พระมหา วิเชษฐ์ อธิเชฏฺโฐ สุโข
๒๑. พระสมศักดิ์ ฐิติสมฺปนฺโน แว่นแก้ว
๒๒. นายวศิน ชูชาติ
๒๓. นายสรสิช ขันตรีมิตร
๒๔. นายนพดล พลกลาง
๒๕. นายสานุพงษ์ กระจ่างฤกษ์
๒๖. นายนิคม บำรุงวงศ์
๒๗. นายณัฐนนท์ กล่อมเกลี้ยง
๒๘. นางสาวปณิดา พลกลาง
๒๙. นางสาวกัญจนา จูเกลี้ยง
๓๐. นางสาวสุทธิชล โกศิริ
๓๑. นางสาวนนลิตา ผิวอ่อนดี  
๓๒. นางสาวชุติมา จอมดวง
๓๓. นางสาวญาดา ศิริ
๓๔. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
๓๕. นางสาววรรณภา จินดาเรือง
๓๖. นายสุเมธ รักธรรม
๓๗. นางศศิธร ศรีทรัพย์
๓๘. นางสาวจารุกิตติ์ ใจบุญ
๓๙. นางสาววลัยพร ไตรพรหม
๔๐. นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล
๔๑. นางสาวมณีรัตน์ บุญอุทิศ
๔๒. นางสาวอารียา ขยัน
๔๓. นางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
๔๔. นางสาววลีรัตน์ การะดี
๔๕. นางสาวพีรพัช สนธิชัย
๔๖. นายภาคภูมิ คงเมือง
๔๗. นางสาวอุษณีย์ โกมุทมาส
๔๘. นางสาวขวัญฤทัย กองอุนนท์
๔๙. นางสาววิภารัตน์ สุภาเพียร
๕๐. นางสาวชลธี อภิญญาโณ
๕๑. นางสาวญนัฐอักษร เนตะคำ
๕๒. นายมนตรี พุฒิสนธิ์
๕๓. นายมีสิทธิ์ ศรีเพชร
๕๔. นางสาวสุพรรณี ศรีน้อย
๕๕. นายวิริทธิพล เดชสิทธิ์นัจกร
๕๖. นางสาวแพรวนิภา เสนารักษ์
๕๗. นายรัชพล ตรีคงคา
๕๘. นายชาคริต สุวรรณวงษ์
๕๙. นางสาวสดใส เหล่าไชย
๖๐. นายภัชรกุล ม่วงงาม
๖๑. นายกนกเทพ พงษ์เพ็ง  
๖๒. นางสาวจิตติมา ตันติชัยวรนุช
๖๓. นางสาวภัทรวดี เกษมพงศ์
๖๔. นายภูมิใจ แก้วใส
๖๕. นายกรวิชญ์ ทับทอง
๖๖. นายอำนาจ พิขุนทด
๖๗. นางสาวสิริภัสสร เจริญราษฎร์
๖๘. นายไกรสร วงศ์ณรัตน์
๖๙. นายนพพร ทองกลัด
๗๐. นายธีรชาติ ธรรมวงค์
๗๑. นายปราโมทย์ ฮะสูงเนิน
๗๒. นางสาวนันทิกานต์ โสมอินทร์
๗๓. นางสาวทาริกา ไกรยะถา
๗๔. นายอนุกูล เจริญนา
๗๕. นายสุชิน โพธิ์น้อย
๗๖. นางสาวกันตภา สัยวุฒิ
๗๗. นายเกรียงไชย มีศิลป์
๗๘. นายโอม ธิราพืช
๗๙. นางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง
๘๐. นายเกียรติกุล สังสีมา
๘๑. นายจักรพงศ์ อินทร์พร
๘๒. นางสาววรรณนิษา พุ่มอุไร
๘๓. นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง
๘๔. นางสาวอรวรรณ พุดมอญ
๘๕. นางสาวแพรวรุ่ง ศรีประภา
๘๖. นายจิระพันธุ์ ปากวิเศษ
๘๗. นายอิทธิพล ชูพูล
๘๘. นายนพพร พิมพ์ดี
๘๙. นางสาวปวีณา ดารา
๙๐. ว่าที่ ร.ต.ยศสุพล. สำเภารอด
๙๑. นายจิรศักดิ์ เชี่ยวกสิกรณ์
๙๒. นายรุ่งอรุณ ดิลกธรรมพร
๙๓. นางสาวลฎาภา วงศ์ธนิกกุล
๙๔. นายธีระพงศ์ นาเมืองรักษ์
๙๕. นางสาวสุมิตรา ใจติ๊บ
๙๖. นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง
๙๗. นางสาวปรัชญา มหานิยม
๙๘. นางสาวพัชริยา สุดจะคอย
๙๙. นางสาวพัชรินทร์ จงปลื้มปิติ
๑๐๐. นางสาวรักษา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๐๑. นายฐากูร ด้วงชนะ

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ใน วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเรียนรวม
ชั้น ๕ โซน ซี
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัยและอัตนัยแบบออนไลน์ ให้ผู้สอบเตรียม Tablet หรือ
Smartphone เพื่อทำข้อสอบมาด้วย) 

ห้องสอบที่ ๑  ห้อง ซี ๕๑๕  เลขที่สอบ  ๑ – ๓๐
ห้องสอบที่ ๒  ห้อง ซี ๕๑๔  เลขที่สอบ  ๓๑ – ๖๐
ห้องสอบที่ ๓  ห้อง ซี ๕๑๒  เลขที่สอบ  ๖๑ – ๑๐๑

สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องสัมภาษณ์ที่ ๑  ห้อง ซี ๕๑๐  เลขที่สอบ  ๑ – ๒๕
ห้องสัมภาษณ์ที่ ๒  ห้อง ซี ๕๑๔  เลขที่สอบ  ๒๖ – ๕๐
ห้องสัมภาษณ์ที่ ๓  ห้อง ซี ๕๑๕  เลขที่สอบ  ๕๑ – ๗๕
ห้องสัมภาษณ์ที่ ๔  ห้อง ซี ๕๑๕/๒ (ห้องกรรมฐาน) เลขที่สอบ ๗๖-๑๐๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รุ่น 18 ปี 2566

Show More

Related Articles

Close