ศิษย์เก่า

Suwanna Sudpruk

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๔
#SCOPUS PUBLICATION Q4
Psychology and Education Journal
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
Suwanna Sudpruk
Development of Buddhist Self-Defense Mechanism Model of School Administrators under Office of Secondary Educational Service Area
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Show More
Close