ศิษย์เก่า

Phramaha Santichai Abhisanti (Phonsrisom)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๔
#SCOPUS PUBLICATION Q4
Psychology and Education Journal
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
Phramaha Santichai Abhisanti (Phonsrisom)
The Administration Model Complexity of School Under the Secondary Educational Service Area Office
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Show More
Close