ศิษย์เก่า

Rungtawee Panrana

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๔
#SCOPUS PUBLICATION Q4
Psychology and Education Journal
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
Rungtawee Panrana
The Model of Basic Education Curriculum Administration according to Buddhist Principles in Eastern Economic Corridor
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Show More
Close