ศิษย์เก่า

Suthit Sawaddi

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๔
#SCOPUS PUBLICATION Q4
Psychology and Education Journal
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
Suthit Sawaddi
Development of Cognitive Learning Model based on Four Noble truths under the Office of the Secondary Educational Service Area
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Show More
Close