ข่าวสารปฎิทินกิจกรรมสไลด์

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารการศึกษาในยุค New Normal

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารการศึกษาในยุค New Normal วิทยากรโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ทางระบบออนไลน์
Facebooklive: https://www.facebook.com/mcu.medlive/videos/534208957573715

ระบบประชุม Zoom https://zoom.us/my/mcuzoom27
Meeting id: 584 393 5259 Passcode: 450 981

TV Online: https://tv.mcu.ac.th

Show More

Related Articles

Close