ข่าวสารผลงานและรางวัล

แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม แสงนนท์ เป็นรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม แสงนนท์ อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(รัฐศาสตร์), วท.ม.(เทโนโลยีสารสนเทศ), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๓๓ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสต์ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ลงนาม
Tags
Show More

Related Articles

Close