วิดีโอ

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พุทธธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ

15 สิงหาคม 2563 บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พุทธธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ โดย ศ.รท.ดร.บรรณจบ บรรณรุจิ ในรายวิชา การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 …ห้องเรียน ซี 512 อาคารเรียนรวม ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา…

Tags
Show More
Close